Tobaco Amblyopia

Amblyopia nutrisi, Amblyopia toksik.