polinuklear

(polynuclear) Mempunyai banyak nukleus.