polikariosit

(polykaryocyte) Sel yang mempunyai beberapa nukleus.