parakasein

(paracasein) Hasil kerja kimiawi rennln terhadap kasein.