meralgia

(meralgia, meros-paha, algos-nyeri) Nyeri paha.