korioepitelioma

(chorioepithelioma) Koriokarsinoma.