kolpokleisis

(colpocleisis) Operasi penutupan vagina.